Selasa, 26 Mei 2009

TUGASAN 2 (PERBANDINGAN ARTIKEL JOURNAL KAJIAN TINDAKAN)

Artikel yang dipilih ialah:
1. Using Action Research To Improve Teaching And Student Learning In College. Oleh: C.Dianne Raubenheimer And Jennifer I. Myka.
2. Interactive or inactive? A consideration the nature of interaction in whole class teaching. Oleh: Chris Burns* & Debra Myhill.
3. Action Research. Oleh: Eileen Ferrence.

Sampel
Sampel kajian yang digunakan dalam ketiga-tiga artikel:
1. Dalam artikel pertama sampel yang digunakan adalah pelajar kolej
2. Dalam artikel kedua sampel yang digunakan adalah guru dan pelajar
3. Dalam artikel ketiga sampel yang digunakan adalah pelajar

Setting
1. Lokasi kajian yang dijalankan dalam artikel pertama ialah di dalam makmal
2. Lokasi kajian yang dijalankan dalam artikel kedua ialah kajian ini dijalankan di dalam bilik darjah
3. Lokasi kajian yang dijalankan dalam artikel ketiga ialah dalam bilik darjah

Prosedur
1. Artikel pertama menggunakan prosedur:
a. menganalisis masalah
b. membuat perancangan
c. melakukan tindakan
d. melakukan pemerhatian
e. membuat refleksi

2. Artikel kedua menggunakan prosedur
a. menjalankan kajian ke atas guru berkenaan semasa proses pembelajaran di dalam kelas
b. melaksanakan mengikut perancangan yang telah di tentukan
c. melakukan siasatan sama ada apa yang telah dirancang dapat dilaksanakan atau tidak
d. melakukan penilaian terhadap perancangan sama ada berjaya atau tidak kajian ini
3. Artikel ketiga menggunakan prosedur:
a) mengenal pasti masalah yang berlaku
b) mengumpulkan dan menguruskan data
c) mentafsir data
d) melakukan tindakan berasaskan data yang diperolehi
e) melakukan refleksi

Pengumpulan dan Analisis data
1. Artikel pertama menggunakan kaedah pemerhatian
2. Artikel kedua menggunakan kaedah:
I. membuat rakaman video
II. melakukan pemerhatian
III. menemubual
IV. mengumpul hasil kerja pelajar
3. Artikel ketiga menggunakan kaedah:
i. Menemubual
ii. membuat rakaman suara
iii. melakukan soal selidik

Persamaan dan Perbezaan Prosedur
Persamaan di antara artikel-artikel tersebut antaranya ialah:
I. mengenalpasti masalah yang hendak dikaji
II. membuat perancangan
III. melakukan tindakan
IV. membuat refleksi

Perbezaan di antara artikel-artikel tersebut antaranya ialah:
I. dalam atikel pertama pengkaji melakukan pemerhatian terhadap sempel kajian
II. dalam artikel kedua pengkaji ada membuat penilaian

Tiada ulasan:

Catat Ulasan